Vakantiehuizen met zwembad

Algemene boekingsvoorwaarden

1. Definities
Accommodatie: De in het boeking- reserveringsformulier beschreven accommodatie.
Accommodatieverschaffer: De feitelijke verstrekker van de gereserveerde Accommodatie die tevens ter plekke de serviceverlening zoals sleuteladres, schoonmaak, onderhoud behartigt en de betalingen in ontvangst neemt die ter plekke door de Huurder volgens de boeking gedaan dienen te worden.
Boekingsagent: De Verhuurder zelf, een eventuele tussenpersoon of andere onafhankelijke organisatie die voor Verhuurder de administratieve afhandeling van de boeking regelt en de betalingen in ontvangst neemt .
Huurder: De in het boeking- reserveringsformulier vermelde persoon die de boeking doet.
Huurprijs: De totale huur zoals gemeld in het boeking- reserveringsformulier.
Boeking: De boeking van een vakantie accommodatie, zoals beschreven in het boeking- reserveringsformulier.
Boeking- reserveringsformulier: Het contract tussen Huurder en Verhuurder.
Verhuurder: In het boeking- reserveringsformulier vermelde persoon (eigenaar) of bedrijf die de boeking verstrekt en als vertegenwoordiger van de eigenaar optreedt.

 

2. Toepasselijkheid
Deze algemene boekingsvoorwaarden gelden voor alle boekingsovereenkomsten tussen Huurder en Verhuurder.

3. Totstandkoming boekingsovereenkomst
Zodra Huurder een boeking plaatst, via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij de Verhuurder of een Boekingsagent is een overeenkomst tot stand gekomen waarop deze algemene boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.

4. Wijzigingen
Wijzigingen in de boekingsovereenkomst en afwijkingen van deze algemene boekingsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Verhuurder of de Boekingsagent en Huurder zijn overeengekomen.
Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de huurprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

5. Betalingsvoorwaarden
Een boeking kan via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij een Boekingsagent worden gedaan. De overeengekomen aanbetaling, zoals aangegeven op het boeking- reserveringsformulier, moet na het realiseren van de boeking binnen 3 werkdagen in het bezit zijn van de Boekingsagent. Het niet op tijd betalen kan resulteren in annulering van de boeking. Het restantbedrag moet uiterlijk vóór de op het boeking- reserveringsformulier aangegeven datum in het bezit van de Boekingsagent zijn. Bij nalatigheid is de Boekingsagent gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van reeds gedane betalingen. Indien de boeking wordt gemaakt binnen vier weken vóór de huurperiode, moet het huurbedrag en eventuele waarborgsom in één keer worden betaald op het moment van boeken. Aanbetalingen worden alleen teruggegeven indien de boeking geen doorgang vindt wegens een oorzaak die voor rekening van Verhuurder of Boekingsagent is.

6. Prijs
De prijzen zijn vermeld per accommodatie en per maand per week of per dag.
De Verhuurder behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien veranderingen in de verschuldigde heffingen, geldkoersen en belastingen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend. Drukfouten in de prijslijst of website publicaties zijn tevens voorbehouden. Indien deze verhoging binnen drie maanden na ontvangst van het boeking- reserveringsformulier plaatsvindt, heeft de Huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. De Huurder krijgt alsdan het reeds betaalde terugbetaald.

7. Ontbinding
De overeenkomst wordt ontbonden (de boeking wordt geannuleerd) indien de Huurder niet voldoet aan het onder 5 gestelde. De aanbetaling vervalt dan ter dekking van gemaakte kosten en geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

8. Annulering
De Huurder kan de huurovereenkomst schriftelijk annuleren tot 60 dagen vóór de aanvang van de huurperiode. Bij annulering door de Huurder blijft de aanbetaling in bezit van de Boekingsagent. Indien de annulering wordt verricht binnen de termijn van 60 dagen die aan de huurperiode voorafgaan, zal de Huurder het volledige huurbedrag aan de Verhuurder verschuldigd zijn.

9. Verzekeringen
De huurprijs is exclusief verzekeringen tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat de huurprijs inclusief verzekeringen zijn en de soort verzekering is vermeld.

10. Aansprakelijkheid Verhuurder
De Accommodatieverschaffer, Boekingsagent of Verhuurder zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor (waarde)verlies en/of beschadiging van eigendommen van de Huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door onjuist gebruik van het gehuurde. Indien Huurder schade mocht lijden als gevolg van gebreken aan het gehuurde dan is de aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt tot de betaalde huurprijs. Op schade ten gevolge van wanprestatie van de Verhuurder is de wettelijke schadevergoeding van toepassing. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige andere schade.

11. Aansprakelijkheid Huurder
De Huurder die een accommodatie boekt voor (ook) andere bewoners is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en schade veroorzaakt door gedragingen van hem en alle anderen die bij hem in de gehuurde accommodatie verblijven. Een boeking is geldig voor het aantal vermelde personen op het boeking- reserveringsformulier. Het is dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer personen dan aangegeven en bewoning met een groter aantal kan ontbinding van de huurovereenkomst en verlies van de borg tot gevolg hebben. Verrichte betalingen worden alsdan niet teruggegeven en Huurder is de gehele huursom verschuldigd. Indien de Huurder de intentie heeft meer dan het toegestane aantal personen in de gehuurde accommodatie te laten verblijven, is de Huurder verplicht voorafgaand aan de huurperiode schriftelijk een verzoek hiertoe in te dienen bij de Boekingsagent. De Accommodatieverschaffer heeft het recht om dit te weigeren of om hiervoor een extra toeslag te verlangen.
De Huurder verplicht zich de accommodatie volgens de algemeen geldende normen te bewonen.

12. Borgsom
We maken u er op attent dat Accommodatieverschaffers een borgsom kunnen vragen, afhankelijk van het type accommodatie en bestemming. Deze waarborgsom zal worden geïnd op het moment van reserveren of op de dag van aankomst, afhankelijk van uw Boekingsagent en/of de accommodatie. Om de Accommodatieverschaffer in de gelegenheid te stellen de accommodatie gedegen te kunnen controleren wordt uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de huurperiode de waarborgsom terugbetaald. In geval van schade en/of verlies aan het gehuurde, en/of bij schuld van de Huurder zal de totale schade van de borgsom worden afgetrokken. Indien de gelede schade en/of verlies aan het gehuurde, of gelede schade door de eigenaar en/of Accommodatieverschaffer, hoger uitvalt dan wat er betaald is aan borgsom, is de Huurder verplicht het overige direct aan de Accommodatieverschaffer te voldoen. Gevallen van breuk, verlies en/of beschadiging aan het gehuurde moeten direct bij de Accommodatieverschaffer worden gemeld en de schade worden vergoed.

13. Verblijfsduur, aankomst en vertrek
De gebruikelijke aankomst- en vertrekdag kunnen variëren per locatie. Buiten het hoogseizoen is het in het algemeen mogelijk elke willekeurige dag van de week als aankomst- of vertrekdag te kiezen. Voor een huurperiode van minder dan een week wordt in de regel een toeslag per dag berekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Boekingsagent of zelf een berekening maken via de website.
Op de vakantiebestemmingen verwacht men u in de regel tussen 16.00 en 18.00 uur. Wanneer u ná 18.00 uur denkt aan te komen, dan dient u het sleuteladres daarvan op de hoogte te stellen. In het geval dat u na de aangegeven aankomsttijd arriveert, is de Accommodatieverschaffer gerechtigd u eventueel gemaakte extra kosten in rekening te brengen. Op de dag van vertrek geldt dat u vóór 09.30 uur ‘s morgens uw accommodatie dient te hebben verlaten, bij gebreke waarvan de Accommodatieverschaffer en Verhuurder het recht heeft u een schadevergoeding in rekening te brengen. Verlies van uw borgsom kan hiervan het gevolg zijn. Bij vertrek dient de Huurder de accommodatie in een behoorlijke staat –dat wil zeggen: bezemschoon– achter te laten. De in en om de accommodatie aanwezige zaken dienen op hun oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Accommodatieverschaffer is gerechtigd een eindcontrole te doen. Indien de Accommodatieverschaffer constateert dat meerdere zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet bezemschoon is achtergelaten, is hij gerechtigd om extra kosten aan de Huurder in rekening te brengen.

14. Documenten
Uw Boekingsagent zal voorafgaand of bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken over de gehuurde accommodatie en omgeving.

15. Wijziging of opzegging
De Verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In geval van force majeur, oorlog, stakingen en natuurrampen, kan de Accommodatieverschaffer de boeking annuleren. De Boekingsagent is in een dergelijk geval verplicht de al betaalde bedragen terug te betalen. Teneinde de kwaliteit te kunnen blijven garanderen, behoudt de Accommodatieverschaffer zich het recht voor om de gehuurde accommodatie te vervangen door een vergelijkbare accommodatie.

16. Klachten
Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt van u verwacht dat u daarvan melding maakt bij de Accommodatieverschaffer of bij het plaatselijk agentschap/Boekingsagent. Dit kan verder ongemak voorkomen. Mocht u ter plaatse ernstige klachten hebben, dan dient u onmiddellijk de Accommodatieverschaffer op de hoogte te stellen. Op deze manier is de Accommodatieverschaffer in de gelegenheid de klacht sneller op te lossen. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid ter plekke is opgelost, moet binnen 2 weken na het verlaten van de accommodatie uw klacht schriftelijk en gemotiveerd bij de Boekingsagent zijn ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet meer ontvankelijk is. Indien u zonder overleg met de Boekingsagent een andere accommodatie betrekt of de door u gehuurde accommodatie voortijdig verlaat, dan verliest u alle rechten op een restitutie.

17. Schoonmaakkosten
Op website en in de prijslijst kunt u zien of de schoonmaakkosten van de desbetreffende accommodatie is inbegrepen. Indien dat niet het geval is, dan staan de desbetreffende kosten vermeld. Deze worden tezamen met de huursom op het boeking- reserveringsformulier vermeld. In de regel worden deze kosten op de dag van aankomst op het sleuteladres verrekend.

18. Bed- en badlinnen
In de regel zijn bed- en badlinnen in de huursom begrepen. Om hiervan verzekerd te zijn, kunt u op het website de bijzonderheden van elke accommodatie bekijken. Het kan voorkomen dat u na elke week van uw verblijf zelf het linnengoed dient om te wisselen bij de receptie van het sleuteladres.

19. Extra faciliteiten
In veel gevallen kan, indien direct bij boeking opgegeven, een extra bed, een kinderbed, kinderstoel, box, etc. worden aangevraagd.

20. Huisdieren
De meeste huiseigenaren staan geen huisdieren toe. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de Accommodatieverschaffer en vermelding op het boekingsbewijs, is het toegestaan een huisdier in of om de accommodatie te houden. De Accommodatieverschaffer kan u hiervoor een verhoging van de verplichte eindschoonmaakkosten opleggen.

21. Bouwactiviteiten
De accommodaties die verhuurd worden, zijn in de regel particuliere eigendommen van individuele eigenaren en in het algemeen gelegen in ruim opgezette wijken. De accommodaties bevinden zich doorgaans niet in vakantieparken, waardoor het incidenteel voor kan komen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de omgeving van de door u gehuurde accommodatie. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door huiseigenaren, aannemers en / of overheidsinstellingen, waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Zowel de Accommodatieverschaffer, Boekingsagent of Verhuurder zijn dan ook uitgesloten van elke aansprakelijkheid over de ontstane overlast veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in opdracht worden uitgevoerd door de Accommodatieverschaffer zelf.

22. Satelliet-tv en kabel-tv
Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet- of kabel-tv houdt dat niet automatisch in dat de programma's van uw thuisland te ontvangen zijn. De veelal buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om alle internationale programma's te ontvangen.

23. Water, Elektriciteit en Internet
Er zij vakantielanden waar storingen in water, elektriciteitsvoorzieningen en internet verbindingen vaak voorkomen. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten en / of bedrijven kunnen, door verschillende oorzaken en / of storingen besluiten tot tijdelijke afsluiting en / of korting van distributie. Uw Accommodatieverschaffer noch de Verhuurder kunnen voor de geleden schade en ongemak aansprakelijk gesteld worden.

24. Energieverbruik
In bepaalde seizoenen kan het voorkomen dat er voor accommodaties met verwarming en/of airconditioning, een verhoging per week wordt opgelegd. Voor specifiekere informatie en bedragen, kunt u op het web de bijzonderheden van de accommodatie raadplegen of u kunt contact opnemen met uw Boekingsagent.

25. Forum- en rechtskeuze

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen leverancier en opdrachtgever of cliënt worden beslecht door de bevoegde rechter van het land en de regio waar de Verhuurder is gevestigd. De Huurder heeft het recht gedurende een maand nadat Verhuurder zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Het door de Huurder opgegeven adres mag zonder tegenbericht door de Verhuurder als juist worden beschouwd. Elke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is onderworpen aan het Internationale recht.

Costa Blanca Villa Rentals